top of page

ANONİM ŞİRKETTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KAMU BORCUNDAN SORUMLULUĞU

Bir anonim şirketin kamu borcuna istinaden gerçekleştirilecek olan haciz işleminin hukuka uygun olabilmesi için; öncelikle ilgili mevzuatta düzenlenen yasal prosedürlerin yerine getirilmiş olması gerekmektedir. 6102 Sayılı TTK hükümlerine göre bir anonim şirketin kamu borcu söz konusu olduğu takdirde; ilk olarak şirket malvarlığına, şirket malvarlığından söz konusu borcun tahsilinin sağlanamaması halinde yönetim kurulu üyelerine başvurulması gerekmektedir. Dolayısıyla; yönetim kurulunun anonim şirketin kamu alacağından doğan sorumluluğu ikincildir. Bu durumda; öncelikle idarece şirket malvarlığına başvurulup başvurulmadığı hususunun tespiti gerekmektedir. Şayet; idarece söz konusu borcun tahsili amacıyla şirket malvarlığına başvurulmuş ancak; buradan bir sonuç elde edilmesi mümkün olmamışsa bu durumda idarece söz konusu borcun tahsili amacıyla başvurulan kişilerin şirketteki konumu ve sıfatı üzerine bir değerlendirmede bulunulması gerekir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Temsil Yetkisi” başlığını taşıyan 370. maddesinde;

1- Esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil yetkisinin çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna ait olduğuna,

2- Yönetim kurulunun, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebileceği, bu durumda da en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması gerektiğine yer verilmiştir.

Bu nedenle; bir anonim şirketin kamu borcuna istinaden yönetim kurulu üyelerinin malvarlığına haciz uygulanması konusunda idarece esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil yetkisinin çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna ait olduğu kabul edilerek buna göre haciz işlemi uygulanması gerekmektedir. Şayet; yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devretmiş ise, bu durumda hangi yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olduğunun idarece tespiti ve haciz işleminin bu kişinin malvarlığına uygulanması gerekmektedir.

Comments


bottom of page