top of page

KAZANÇ MÜSADERESİ NEDİR?

Müsadere, işlenen bir suç ile ilgili belirli bazı eşya veya kazançların mülkiyetinin devlete aktarılması olarak tanımlanabilir.

Kazanç müsaderesi; TCK madde 55/2’ye göre suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler ile elde bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların müsaderesidir.

Kazanç ise; Suç Eşyası Yönetmeliği madde 3’e göre suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddî menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan yahut bunların karşılığını oluşturan ekonomik malvarlığı değerlerini ifade eder.

Yargılama sonucunda müsadere kararı verilebilmesi için maddi menfaatin suçun mağduruna iade edilmemesi gerekir. Örneğin dolandırıcılık suçu neticesinde elde edilen para mağdura iade edildiği takdirde işbu para kazanç müsaderesine konu olamayacaktır.

Müsadere kararlarının infazı Suç Eşyası Yönetmeliği madde 18’de düzenlenmiş olup şu şekildedir. Müsadere konusu eşya veya maddî menfaatlere el konulamadığı veya merciine teslim edilemediği hâllerde, bunların karşılığını oluşturan değerlerin müsaderesine ilişkin verilen kesinleşmiş karar örneği mahkemesince doğrudan bulunduğu yerin en büyük mal memurluğuna gönderilir. Bu kararların infazı, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılır.

VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN KAZANÇ MÜSADERESİ

Suç oluşturan ve suç olduğu ispatlanan eylem neticesinde elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi işleminden önce yargılama sonunda bir suç nedeniyle elde edilen menfaatler müsadere edilecek ve suç işleyenlerin elinde vergilendirilebilir herhangi bir unsur kalmayacaktır.

Bunun içindir ki, suçtan elde edilen kazanç veya sair menfaatlerin vergilendirilmesi değil; tümünün müsadere edilmesi söz konusudur. Kazanç müsaderesi ile suç neticesinde oluşan gelirin mülkiyeti devlete geçecektir.

Kazanç müsaderesinin, kara para aklama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, dolandırıcılık, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma gibi ekonomik çıkar elde etme amacıyla işlenen suçlara karşı caydırıcılık özelliği olan bir yaptırım niteliğindedir. Kazanç müsaderesinin hukuki niteliği güvenlik tedbiri olmasıdır.

Kazanç müsaderesi ile suç neticesinde oluşan ekonomik menfaatin devletin mülkiyetine geçecek olması ve suç işleyenin uhdesinde bir menfaat kalmayacağı sebebiyle ekonomik menfaate uygulanacak olan müsadere güvenlik tedbirine faiz işletilmesi hukuka uygun değildir. Zira kazanç müsaderesine konu olan ekonomik menfaat herhangi bir borç veya alacak değildir.

Kazanç müsaderesine konu ekonomik menfaatin müsadere kararının infazına ilişkin düzenlenen ödeme emrine 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 58. Maddesine göre itiraz yolu mevcuttur.

Comments


bottom of page