top of page

İDARİ YARGININ GÖREV ALANINA GİREN TAZMİNAT DAVALARINA İLİŞKİN DAVA AÇMA SÜRELERİ

1-2577 Sayılı İYUK’un 7. Maddesinde dava açma süresi; idare mahkemeleri ve Danıştay’da 60, vergi mahkemelerinde 30 gün olarak belirlenmiştir.

2-İdari yargıda tazminat davaları genel olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki idari bir işlem sonucunda açılan tazminat davaları diğeri ise; idarenin bir eylemi sonucunda açılan tazminat davalarıdır.İlki iptal davaları ile birlikte açılabileceği gibi,iptal davasının sonuçlanmasından önce veya iptal davası açılmadan önce de açılabilmektedir.Ancak ortada bir idari işlem söz konusu olduğundan dava açma süreleri iptal davası ile yakından ilişkilidir.Diğer tazminat davası türü ise bir idari işlem sonucunda değil, idari bir eylemden doğduğu için iptal davası ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

3- İdari bir işlem neticesinde hakları ihlal edilmiş olanlar İYUK’un 12. Maddesindeki dava açma süresine tabidir. Bu maddeye göre; “İlgililer haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştaya ve idare ve vergi mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı davası açabilirler. Bu halde de ilgililerin 11 nci madde uyarınca idareye başvurma hakları saklıdır.”

4-İdari eylem neticesinde hakları ihlal edilmiş olanlar ise;İYUK’un 13. Maddesindeki sürelere tabidir.Bu maddede,tazminat talebine ilişkin zamanaşımı ve dava açma süresi açıkça düzenlenmiştir.Bu maddeye göre; “İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka süretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde dava açılabilir.”

Maddede;açıkça tam yargı davası için zamanaşımı süresi 1, her halde 5 yıl olarak düzenlenmiş,bu sürelerde de idareye başvurulduğunda başvuru tarihinden itibaren idare mahkemeleri ve Danıştay’da 60, vergi mahkemelerinde 30 gün içinde dava açılması gerektiği ifade edilmiştir.

5- Bu düzenlemenin tek istisnası aynı maddenin 2.fıkrasında düzenlenmiştir. Bu fıkraya göre; “Görevli olmayan adli yargı mercilerine açılan tam yargı davasının görev yönünden reddi halinde sonradan idari yargı mercilerine açılacak davalarda, birinci fıkrada öngörülen idareye başvurma şartı aranmaz.”

Sonuç itibariyle;idari yargıda tazminat davası açılmadan önce dikkat edilmesi gereken ilk husus;hak ihlalinin bir idari işlemden mi yahut bir idari eylemden dolayı mı gerçekleştiği hususudur.Bu noktada idari işlem ile idari eylem arasındaki farkın bilinmesi de önem kazanmaktadır.Şayet idari bir işlem neticesinde gerçekleşmesi söz konusu ise; iptal davası ile ilişkisini düzenleyen 12.madde göz önünde bulundurularak davanın açılması gerekir.İdari bir eylem sebebiyle hakları ihlal edilmiş olanlar ise;doğrudan 13. Maddeye başvurabilecektir.

Comentarios


bottom of page