top of page

UZLAŞTIRMA GÖRÜŞMELERİ

İncelemenin Konusu:

Uzlaştırmacının, uzlaştırma görüşmelerine başlayabilmesi için uzlaştırmacı tarafından hazırlanıp imzalanan “Uzlaştırma Teklif Formu,” gerçek kişi olan taraf vekillerine:

a) Tebliğ edilip edilemeyeceği,

b)Tebliğ edilse bile, taraf vekillerinin uzlaşma görüşmelerine katılıp katılamayacakları,

c) Uzlaşma görüşmelerine katılabilecekleri öngörülse bile uzlaşmanın kabulü ya da reddi doğrultusunda irade beyanında bulunup bulunamayacakları,

incelemenin konusunu oluşturmaktadır.

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği’nin Uzlaşma Teklifi başlıklı 29.maddesinde Uzlaşma tekliflinin kime ya da kimlere yapılacağı açık ve net olarak düzenlenmiştir. Maddenin 1.fıkrası hükmü uyarınca: “Uzlaştırmacı, uzlaşma teklifini şüpheli, sanık, katılan, mağdur veya suçtan zarar görene Uzlaştırma Teklif Formu ile tebliğ yapabilmektedir. Şüpheli, sanık, katılan, mağdur veya suçtan zarar görenin reşit olmaması ya da kısıtlı olması hâli ile mağdur veya suçtan zarar görenin ayırt etme gücü bulunmaması durumunda, uzlaşma teklifi kanunî temsilcilerine yapılır.

Yönetmeliğin 29. Maddesinin 1.fıkrası hükmüne göre gerçek kişilerin vekillerine uzlaşma teklifinde bulunulması, yani Uzlaşma teklif formunun tebliği mümkün değildir. Burada düzenleme açık ve nettir. Bu konuya ilişkin açık ve net bir düzenleme de yine aynı yönetmeliğin 31.maddesinde yer almaktadır. Bu madde hükmüne göre: “Uzlaştırma müzakerelerine şüpheli, sanık, katılan, mağdur, suçtan zarar gören, kanunî temsilci, müdafi ve vekil olarak katılabilir. Şüpheli, sanık, katılan, mağdur veya suçtan zarar görenin kendisi veya kanunî temsilcisi, müdafi ya da vekilinin haklı bir mazereti olmaksızın müzakerelere katılmaktan imtina etmesi hâlinde, ilgili taraf uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır.şeklinde düzenlenmiştir. Dolayısıyla maddeden çıkarılacak sonuç avukatın, uzlaştırma müzakerelerinin yürütülmesi aşamasında vekil edeni ile bir arada olabilmesi ve uzlaştırma müzakeresi sonunda düzenlenecek raporu imzalaması olacaktır.

Uzlaşma teklifi kenar başlıklı 29.maddenin 2.fıkrası hükmü :

(2) Müştekinin veya suçtan zarar görenin özel hukuk tüzel kişisi olması ve vekâletnamede vekile uzlaştırma konusunda özel yetki verilmiş olması halinde,

“Uzlaştırma Teklif Formu” tüzel kişiyi temsile yetkili kişiye tebliğ edebileceği gibi tüzel kişinin, özel uzlaştırma yetkili vekiline de tebliğ edilebilir.

Yukarıda yer verilen açıklamalar ve yasal düzenlemeler açıkça göstermektedir ki Gerçek kişilerin özel uzlaştırma yetkisi olan avukatları, müvekkilleri adına düzenlenen Uzlaştırma Teklif Formlarını kabul ya da ret yetkileri olmadığı gibi tebellüğe de yetkileri yoktur. Gerçek kişilerin uzlaşma yetkisi bulunan avukat vekilleri sadece vekil edenleri ile birlikte uzlaştırma müzakerelerine katılmaya ve düzenlenen belgeleri imzalamaya yetkilidirler. Ancak uzlaştırmacı, tüzel kişilerin uzlaştırmaya özel yetkili avukatlarına, uzlaştırma teklif formu tebliğ edebilir. Bu vekiller teklifi kabul ya da reddedebilir, uzlaştırma görüşme ya da müzakerelerine katılabilir, müzakere sonunda uzlaşmayı kabul edip uzlaşabileceği gibi uzlaşmama hakkını da kullanabilir.Stj. Av. Uğur ÖZER

Comments


bottom of page